سه گوشه ها ویژه ابتدایی

www.tizhosh.ir

ماجراهای خانم بزی و بچه ها(سه گوشه ها ) 
 

 

روزی از روزها سنجاب کوچولو سر کلاس روی نیم کت خودش نشسته بود،

معلمشان خانم بزی، مشغول درس دادن سه گوشه ها بود.

خانم بزی گفت: « از برخورد 3 خط می تواند یک مثلث ایجاد شود.

 مثلاً در شکل زیر سه خط داریم که از برخورد آن ها مثلث یا سه گوشه ی «آ. ب . س » ایجاد شده است. »

 

در این هنگام خرگوش باهوش که یکی از دوستان سنجاب کوچولو بود،

 با کمی فکر کردن دست خود را بالا برد.

خانم بزی به او اجازه ی صحبت کردن داد.

خرگوش باهوش گفت: « اگر سه خط به شکل زیر با هم برخورد کنند چطور؟»

خانم بزی به او آفرین گفت و ادامه داد که : « بله، اگر خط ها از یک نقطه عبور نکنند

آن وقت، تشکیل یک مثلث یا سه گوشه می دهند.»

 

خانم بزی به بچه ها توضیح داد : « هریک از گوشه های مثلث را رأس مثلث می گویند.پس هر مثلث سه رأس یا سه گوشه دارد.

 مثلاً در شکل زیر « آ » یک رأس،

« ب » رأس دیگر و « س » رأس آخر مثلث است .

 به هر پاره خط که رأس ها را به یکدیگر وصل می کند ضلع مثلث گویند.

 

 

 

پس هر مثلث سه ضلع و سه رأس دارد.»

خانم بزی از بچه ها سؤال کرد: که 3 ضلع این مثلث را نام ببرند؟

سکوت کل کلاس را فرا گرفت.

ناگهان خرگوش با هوش دوباره دست خود را بالا برد.

 خانم بزی به او اجازه داد.

خرگوش باهوش گفت: « پاره خط « آ. ب » یک ضلع مثلث است. ضلع دیگر «آ . س» است و ضلع آخر « س . ب» است. »

 

 

خانم بزی بار دیگر از بچه ها سؤال کرد:

« آیا می توانید دو زاویه ی دیگر و ضلع های روبرو ی آن ها را بگویید؟»

این بار سنجاب کوچولو گفت:

«زاویه ی « ب » و ضلع مقــابل به آن « آ . س » ( زاویه ی « ب » به ضلع

« آ . س » نگاه می کند) زاویه ی « س » و ضلع مقابل به آن « آ . ب » ( زاویه ی « س » به ضلع

« آ . ب » نگاه می کند) . »

 همه ی بچه ها به همراه خانم بزی سنجاب کوچولو و خرگوش باهوش را تشویق کردند.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید